നടവഴി


ഈ വിജനമാം താഴ്‌വരയിലൂടെ....
കോടമഞ്ഞിറങ്ങിയ ഈ കാട്ടുവഴികളിലൂടെ...
കാലമെത്ര സഞ്ചരിച്ചു നാം.
സ്വപ്നങ്ങള്‍ ബാക്കിയാക്കി, ഈ സുന്ദരഭൂവില്‍ നിന്നു
യാത്രപരയേണ്ടി വന്നു.
വിധി... എങ്കിലും ഈ സ്വപ്ന തീരം
നമ്മുടെ സ്വന്തം.
ചക്രവാളത്തിലെ കൂടില്ലാപക്ഷികള്‍ക്കു എല്ലാ നാടും ഒരു പോലെ.....


ഇതും നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം

1 അഭിപ്രായം:

ശ്രീ പറഞ്ഞു...

ബൂലോകത്തേയ്ക്ക് സ്വാഗതം